Православие

[[други:е:евсевий_кесарийски]]

Следа: » евсевий_кесарийски

Намирате се в: Начало » други » е » евсевий_кесарийски

Вход

В момента не сте влезли! Въведете данните си долу, за да го направите. Бисквитките (cookies) трябва да са включени.

Вход

Евсевий Кесарийский (Евсевий Памфил)

Кратко животоописание

Евсевий Кесарийски често е наричан “отец на църковната историография” и един от основоположниците на християнската библейска концепция за всемирната история. Като близък на Константин Велики той поставя и основите на византийската идеология за отношенията между светската и църковната власт.

Биографичните данни за живота му са оскъдни и се черпят главно от съчиненията му. Кратки сведения са останали и у древните писатели - например по свидетелствата на Сократ, приемникът на Евсевий по катедра Ананий е имал житие на Евсевий, но то е изгубено.

Само у Никифор Калист (XIV век) има по-богати сведения, но поради дистанцията на времето много от изложените данни са неверни, напр. твърдението за родствени връзки между Евсевий, наричан Памфилов, и самия св. Памфил, негов духовен съратник и учител, претърпял мъченическа смърт при император Диоклециан.   Родината му е Палестина, но за родното му място има спор. Във второто издание на Палестински мъченици Евсевий нарича Кесария най-често “нашия, родния полис”, но това е вече по времето, когато той оглавява епископската катедра там. Рожденната му дата се извежда от онези места и събития в Църковна история, където се говори за лица и събития от неговото поколение с техническия термин “kath' hemas”, с което се обозначава, че дадено събитие е станало по-късно от рождението на автора или че дадена личност все още живее. Въз основа на тези данни историците определят рожденната му дата в периода между 260-264 година.

Семейството му е било заможно и му е осигурило добро образование. Той учи в Йерусалим и Антиохия, където се запознава с църковната и светска литература. Идейното му развитие е тясно свързано с живота на св. Памфил, деятел на Кесарийската църква, който от своя страна оформя възгледите си под силното влияние на Ориген. Памфил дълго работи в Александрия, където Оригеновите традиции са много силни и възприема като жизнен принцип строгата аскеза, съчетана с усилен книжовен труд.

В Кесария е ръкоположен за презвитер и под ръководството на епископ Агапий, чийто приемник ще бъде Евсевий, основава библейско училище, което да развие и съхрани дейността на Ориген. Така тук са пренесени филологическите принципи на Александрийската школа за работа с Библията и освен това е създадена библиотеката на Кесария с ядро сбирка оригенови ръкописи.

Това е духовната атмосфера, в която попада младият Евсевий. Влиянието на св. Памфил е толкова голямо, че Евсевий свързва името си с неговото, което е станало по-късно основание да се търси роднинска връзка между тях. Точната формула “Евсевий Памфил” обаче се среща само у късните латински писатели, а всички гръцки и ранните латински го наричат Евсевий Памфилов.

Евсевий и Памфил пострадват при гоненията на Диоклетиан и през 307 г. са хвърлени в тъмница, където продължават богословската си дейност. Тук Евсевий изучава Ориген и пише в негова защита съчинението “Апология”.

През 310 г. св. Памфил е обезглавен, а година по-рано Евсевий е отправен на заточение и скита в Палестина, Сирия, Финикия и Египет. Плод на това странстване е “История на палестинските мъченици”.

На 30 април 311 г. излиза едиктът на четиримата августи - Галерий, Максимин, св. Константин и Лициний, с който се слага край на гоненията срещу християните. Въпреки че в областта на Максимин едиктът почти не е прокаран на практика, Максимин не се осмелява да повдига открити гонения срещу християните и в Палестина вече няма мъченици.

От пръв помощник на презвитер Памфил през 311 г. Евсевий наследява епископския престол на Агапий в Кесария. Той става доверено лице на Константин Велики, води преписки с него и пише речи по повод 20-годишнината и 30-годишнината от неговото управление.

Евсевий умира около 340 г. в първите години от управлението на Констанций.


Религиозно-богословските му възгледи се оценяват различно, но най-често се определят като ариански. Предложеният от него символ на вярата на Никейския събор през 325 г. не е приет, но и след събора Евсевий продължава да защитава Арий и да осъжда св. Атанасий Александрийски.

Творческата му дейност е изключително плодотворна. Достигналите до нас произведения са изключително ценен извор за ранната църковна история, имайки предвид че Евсевий е не само свидетел на ключови църковни събития, но и като архивар в библиотеката в Кесария е имал на разположение огромен брой документи, които са изгубени през вековете.

Заглавие ниво 2

Евсевий Кесарийский 1) (ок. 275 – 339), так же известный как Евсевий Памфил 2), выдающийся церковный писатель и ученый, с 311 г. епископ Кесарии Палестинской. Евсевия называют отцом церковной истории из-за проделанной им гигантской работы по собиранию материалов об истории ранней церкви и систематизации их.

До нас не дошли точная дата и место рождения Евсевия, и очень мало известно о его ранних годах. Он сблизился с пресвитером Дорофеем в Антиохии и вероятно был наставляем им в изучении Святого Писания. В 296 году он был в Палестине, где видел будущего императора Константина, который посетил ее вместе с Диоклетианом. Он жил в Кесарии, когда там епископом был Агапий, и подружился с Памфилом, с которым он, похоже, при помощи Гексагеп Оригена и различных комментариев, собранных Памфилом, совместно изучал текст Библии с целью подготовки выправленной версии ее.

В 307 году Памфил был арестован, но Евсевий продолжил работу над их проектом. После смерти Памфилия он заканчивает их совместный труд в защиту Оригена, и отправляет его исповедникам, сосланным в рудники в Египте. После этого Евсевий переезжает в Тир, а затем в Египет, где он в первый раз подвергся гонениям за Христа.

Следующее что нам известно о Евсевии, это его избрание епископом Кесарии Палестинской вскоре после 313 года. Об его первых годах правления епископом нам ничего не известно, но, когда в 325 году был созван I Вселенский Собор в Никее, Евсевий играет в нем одну из ведущих ролей. Хотя он не был известным богословом или праведником, но как известный церковный автор и глубоко образованный человек, пользующийся к тому же особым расположением императора Евсевий, выдвинулся на передний план в созванном соборе. Так предложенный им текст был взят за основу Никейского Символа Веры.

Евсевий продолжал участие в арианской смуте и после Никейского Собора. Так в ходе спора с Евстафием Антиохийским, который выступал против увеличения влияния учения Оригена и его практики аллегорических толкований Библии, видя в богословии Оригена корни арианства, Евсевий, поклонник Оригена, был обвинен Евстафием в отходе от Никейского Символа Веры. Евсевий в ответ обвинил Евстафия в савеллианстве. Враги Евстафия собрали местный собор в Антиохии, на котором сняли его с кафедры путем фальшивых доносов на него императору добились ссылки. Нашлась партия, собравшая даже большинство голосов в пользу любимца императора, ученого епископа Кесарии Палестинской Евсевия. Но не в духе любившего кабинетное спокойствие Евсевия было сменить его на пекло борющихся страстей столицы. Евсевий сослался при отказе на букву канонов, в частности и Никейского собора, воспрещающих епископам покидать свои кафедры и переходить на новые. Эта мотивировка очень понравилась императору Константину, и он особо похвалил Евсевия за скромность и за законность. На выборах прошел Евфроний, пресвитер из Кесарии Каппадокийской, друживший с Евсевием на почве противоникейства.

После победы над Евстафием, Евсевий вместе с другими сторонниками Ария повел атаку против Афанасия Великого, одного из столпов Православия и лидера борцов против арианства. Путем интриг им удалось изгнать Афанасия с кафедры и даже убедить императора Константина, отправить его в ссылку в конце 335 года. Вместе с Афанасием им удалось свалить Маркелла, епископа Анкирского, другого видного борца с арианством, и отправить его в изгнание. Однако вскоре 22 мая 337 г. император Константин умер, Евсевий ненадолго пережил императора и, потеряв былое влияние, скончался около 339 г.

Работы

Из огромного письменного наследия Евсевия, до нас дошла достаточно большая часть его трудов. Хотя проарианская позиция Евсевия скомпрометировала его как богослова, он остается для нас бесценным церковным писателем благодаря своему стилю: Евсевий снабжал свои работы обильными и аккуратными цитатами источников, существенно облегчаю задачу писателям боле позднего периода. Многие произведения, дошли до нас только в виде цитат из книг Евсевия (и следовательно благодаря ему).

Литературное творчество Евсевия в целом отражает путь его жизни. Вначале, под влиянием Памфила и, вероятно, Дорофея, он посвятил себя задаче библейской критики. Позже гонения Диоклетана привлекли его внимание к мученикам и составлению их житий. Это привело его к изучению и написанию истории Церкви, и наконец к всемирной истории, которая для него была лишь подготовкой к истории Церкви.

Наступившее время арианской смуты заставило его сконцентрироваться на догматических вопросах. Так же пришедшее признание империей Христианства, требовало создания апологических работ касающихся самых разных вопросов. Под конец своей жизни, Евсевий, придворный писатель и богослов, написал серию хвалебных речей прославляющих императора Константина.

Помимо перечисленного выше, к его наследие состоит из многочисленных произведений не подпадающих под классификацию, начиная от писем и приветственных речей, и заканчивая разнообразными ексгезетическими работами, над которыми он работал на протяжении всей жизни и включающих в себя комментарии к Библии, трактаты по Библейской Археологии и даже нечто вроде путеводителя по Святым Местам.

Библейская критика

Памфил и Евсевий совместно работали над критическим анализом текстов Ветхого и особо Нового Заветов в Септуагинте. Вероятно, они работали над рукописями изначально подготовленными Оригеном, которые они, согласно бл. Иерониму отредактировали и распространяли Для облегчения изучения четырех Евангелий, Евсевий разбил их на параграфы 3) и составил на основе их сводную хронологическую таблицу с указанием мест из каждого Евангелия описывающих каждое событие в таблице.

Хроника

“Хроника” одна из двух основных исторических работ Евсевия, состоит из двух частей. Первая «Анналы» (греч. Chronographia), была задумана как краткое изложение мировой истории, сгруппированное по странам. Вторая «Хронологический канон» должна была дополнять первую, представляя материал первой части в виде хронологической таблицы.

“Хроника” не сохранилась целиком в оригинале, однако может быть восстановлена из более поздних византийских работ, авторы которых обильно использовали ее материал и широко цитировали ее. Таблицы из второй части, полностью сохранились в латинском переводе бл. Иронима. Так же до нас дошел армянский перевод «Хроник». «Хроника» в дошедшем до нас виде описывает события да 325 г. Она была написана перед «Церковной историей».

Церковная история

В “Церковной Истории” Евсевий согласно его же собственным словам, намеревался описать историю Церкви от апостолов, до своего времени, уделяя при этом особое внимание следующим областям:

 1. преемственности епископов на важных кафедрах;
 2. истории христианских учителей;
 3. истории ересей;
 4. истории евреев;
 5. отношениям с язычниками;
 6. мученикам. 

Евсевий закончил «Церковную историю» где-то между концом 323 и серединой 324 года.

Апологетические и догматические работы

Многие апологетичекие и догматические работы Евсевия оказались полностью утерянными. Ниже приведенны основные его работы из этой категории, которые хотя бы частично сохранились.

 1. "Апология Оригена" - первые 5 книг этой работы были написаны Памфилом во время его заключения в тюрьме, при помощи Евсевия. После смерти Памфила Евсевий дописал шестую книгу. До нас дошла только первая книга в латинском переводе Руфина.
 2. "Philalethes logos" - сочинение направленное против Гиерокла (Иерокла?) (римского проконсула и неоплатоника), который прославлял в своих книгах Апполония Тианского, противоставляя его Иисусу Христу и утверждая что Апполоний превзошел Иисуса как учитель и чудотворец.
 3. "Приготовление к Евангелию" (лат. «Praeparatio evangelica») – трактат доказывающий превосходство Христианства над всеми языческими религиями и философскими школами. «Приготовление» состоит из 15 книг, которые целиком дошли сохранились. Евсевий писал эту книгу как введение в Христианство для язычников. Эта книга также ценна сегодня, тем что Евсевий обильно цитировал в ней многих древних историков и философов, чьи нигде больше работы не сохранились.
 4. "Доказательство в пользу Евангелия" (лат. «Demonstratio evangelica») – этот трактат тесно связан с предыдущей работой, состоял из 20 книг, из которых полностью сохранилось 10 книг и фрагмент пятнадцатой. Эта работа посвященна личности Иисуса Христа.
 5. "Выписки из пророков" (греч. Eklogai prophetikai) – эта работа в четырех книгах посвященна мессианским местам в пророческих книгах.
 6. полемический трактат "Против Маркелла", написаный около 337 г.
 7. дополнение к пердыдущей работе "О богословии", в которой Евсевий полемизирует с св. Афанасием Великим. 

Прочие работы

Из работ Евсевия посвященных Библии до нас дошел только “Ономастикой” – справочник по упоминаемым в Библии географическим местам. Другие его работы по библейской археологии, так же как его комментарии к Библии утерянны 4). Почти полностью утерянны письма Евсевия. Однако до нас дошли несколько его речей и проповедей, таких как проповедь на освященние церкви в Тире и речь на тридцатилетия правления императора Константина.

Оценка Евсевия

Когда начались арианские волнения, Евсевий не сумел или не захотел занять определенной догматической позиции. Как почитателя Оригена его, естественно, клонило в сторону субординационизма и арианства; но когда на соборе 325 г. дело дошло до голосования формулы императора: (единосущный), он не устоял перед искушением угодить венценосному епископу (Константину).

Сам Евсевий признавал, что он подписал символ Никейского собора, чтобы не нарушать мира церкви. В сочинении «О церковном богословии» он скорее уклонялся от решения спорного вопроса, как неуместного и неразрешимого, чем был сторонником какого-либо формулированного учения. Можно думать, что к арианским мнениям он, до некоторой степени, склонился позже, в чем сказался ученик Оригена. В 330 г. он стоял за удаление с кафедры первого по времени борца против ариан, Евстафия Антиохийского, а в 336 г. требовал возвращения из ссылки Ария и заточения другого защитника православия — св. Афанасия Александрийского.

Валезий, один из первых издателей и исследователей сочинений Евсевия (+ в 1676 г.), признает, однако, Евсевия православным; так же думает русский патролог Филарет, епископ черниговский. А. В. Горский находит Евсевия лишь не твердым в догматических понятиях. Профессор А. П. Лебедев (в сочинении «Вселенские соборы IV и V вв.») считает его открытым вождем партии так называемых полуариан. Баур называет его «отражением колебаний церковного сознания» относительно учения о Троице.

Но в представлении о Евсевии все заслоняется его заслугами как церковного писателя. Так как большая часть документов и сочинений, которыми он пользовался, теперь исчезла, то без Евсевия о первых трех веках христианства мы знали бы очень мало.

Евсевий является историографом эпохи Константина Великого; но именно благодаря его искусству наводить свет и тени мы до сих пор не знаем много важного о жизни императора и о процессе превращения христианства из религии гонимой в государственную. О том и другом вместо портрета он оставил нам икону.

Его «Жизнь Константина» служит предметом горячих споров. Многие исследователи обвиняют его в фальсификации документов. Авторитетный современный богослов и историк церкви протопресв. Иоанн Мейендорф характеризует Евсевия как «придворного епископа» при императоре Константине. Еще в большей мере, чем «Жизнь Константина», вызывает сомнения в правдивости и его «Церковная история».

По оценке Баура, Евсевий, благодаря своему сочинению «Церковная история» для христианской церковной истории является тем же, чем был Геродот для истории всеобщей. Ранке считает «историю» Евсевия сочинением образцовым и для нашего времени, особенно хваля ее за прагматизм, при помощи которого автор устанавливает связь между давно прошедшим и настоящим.

Главное достижение Евсевия — создание жанра церковной историографии. Тем самым он положил начало одному из ведущих направлений в средневековом историописании. Его дело было продолжено целой плеядой историков — Сократом Схоластиком, Эрмием Созоменом, Феодоритом Кирским, Евагрием Схоластиком, Бедой Достопочтенным, Адамом Бременским, Ордериком Виталием и многими другими.

1) Помимо Евсевия Кесарийского или Евсевия Памфила, о котором эта статья, в тоже время активное участие в арианской смуте принимал епископ Евсевий Никомидийский, этих двух епископов легко спутать друг с другом.
2) Eusebius Pamphili, т.е. Евсевий друг Памфила
3) Общепринятое сегодня разбиение текстов Библии на главы и стихи, тогда еще не существовало.
4) Те тексты, которые называются библейскими комментариями Евсевия, в реальности являются более поздними выписками из катен.